Quỹ khởi nghiệp

[Khởi nghiệp - Quỹ khởi nghiệp] - Mọi công việc đều bắt đầu bằng ý tưởng. Và ý tưởng cần có hỗ trợ để có thể được đưa vào thực tiễn và phát huy tác dụng. Chuyên trang được lập nên với 02 mục đích:

  • Kêu gọi quỹ đầu tư cho dự án Truyền thông online
  • Thống kê các Quỹ đầu tư mạo hiểm đang hoạt động ở Việt Nam nhầm mục đích giới thiệu nguồn đầu tư cho các ý tưởng mới trong kinh doanh.